ΕΣΠΑ: Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων και τουριστικών επιχειρήσεων

Δύο νέα προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης το γ’ τρίμηνο του 2023, έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για δράσεις προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι εν λόγω δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, σε 350 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις:

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ
Οι δύο δράσεις

Οι δύο δράσεις έχουν ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σ’ αυτές. Πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων είναι το γ’ τρίμηνο του 2023 ενώ η εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες με τις προδημοσιεύσεις των σχετικών δράσεων, οι οποίες και αναμένονται.

Σε ό,τι αφορά τον τουριστικό κλάδο, σε εξέλιξη βρίσκεται ο β’ κύκλος του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων έως τις 13 Οκτωβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη:

ενίσχυσης της επιχορήγησης
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ– Αv.

Μέγεθος Γραμματοσειράς