Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • Eπέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης,
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α ́ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,
  • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μία από τις ακόλουθες περιοχές:

o ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,o περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,o νησιά με πληθυσμό < 3.100 κατοίκων,

 • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12868/2018 (Β ́3119)απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
 • διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτηριακά και Περιβάλλων Χώρος : σε ποσοστό έως 60% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Εξοπλισμός (συμπεριλαμβάνεται ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός): σε ποσοστό από 40% και άνω επί του συνόλου των δαπανών.

Ειδικές Περιοχές

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:α. ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που

συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

 1. παραμεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχή σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 2. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100)

κατοίκων,δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής
Για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία καλύπτουν μία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων ισχύουν τα ανώτατα όρια ενισχύσεων του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ( εκτός της περ. δ. για την οποία είναι 90% του ΧΠΕ )

Μέγεθος Γραμματοσειράς