Ψηφιακή Αναβάθμιση Μεταποιητικών ΜΜΕ με επιδότηση από 50% έως 75%

Η δράση αφορά τη Ψηφιακή Αναβάθμιση Μεταποιητικών ΜΜΕ. Σχέδια από 250.000€ ως και 6.000.000€ με επιδότηση από 50% έως 75%

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:
Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:
 Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης
 Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου σχεδίου
 Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους.
 Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31.12.2021

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μηχανολογικός εξοπλισμός –> Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες για κτίρια –> Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
Ειδικές εγκαταστάσεις Κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό –> Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
Δαπάνες εργαστηριακού –> εξοπλισμού Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής –> Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 –> Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο –> Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία 31/01/2023.

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000€).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων, ανέρχεται σε 73.227.620€ και κατανέμεται ως εξής:
α) 70% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις
β) 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 17, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 26215 00567 | EMAIL: [email protected]

ΔΙΚΤΥΝΗΣ 2, ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 28210 73651 | EMAIL: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς