Επιδότηση ανέργων με 14.800 € για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους» και προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης €14.800,00 για την έναρξη νέας επιχείρησης.

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον

Πρόκειται για επιχορήγηση, δηλαδή για ΜΗ επιστρεπτέα ενίσχυση και αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων / δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € , το οποίο καταβάλλεται σε τρείς δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας
2η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
3η δόση ύψους 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αν πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

Να είστε άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχετε δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στις 23-02-2022.
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (23-02-2022), να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να μην έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος. (δικαιούχοι μεταξύ 18 έως 65 ετών)
Να είστε Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
Να κάνετε έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής σας.
Να κάνετε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II.
Να μην απασχολείστε ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
Να λειτουργήσετε νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξετε πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Να δηλώσετε ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Να δεσμευτείτε με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσετε για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
Να δραστηριοποιηθείτε συστήνοντας επιχειρήσεις με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές.
Ατομική Επιχείρηση
Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4430/2016 (Α΄ 32)

ΔΕΝ εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών),

β) Franchise, shop in shop , δίκτυα πρακτόρευσης,.

γ) Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

 

Ημερομηνίες υποβολής

Έναρξη: 02/03/2022 ώρα 13:00

Λήξη: 06/05/2022 ώρα 15:00

 

Αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου (business plan), την συγκέντρωση των δικαιολογητκών, την υποβολή καθώς και την παρακολούθηση του αιτήματός σας για χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Μέγεθος Γραμματοσειράς