Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις.

1. Ποιο είναι το νέο Πρόγραμμα;

Με το νέο Πρόγραμμα επιδοτείται η ανακαίνιση ή επισκευή κενών οικιών και διαμερισμάτων ιδιωτών με σκοπό την αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος για κατοικία, με τη διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών. Δικαιούχοι είναι ιδιώτες ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για 1 ακίνητό τους με χρήση κατοικίας.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των 10.000 ευρώ (μέγιστο ποσό επιδότησης: 4.000 ευρώ) και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες.

2. Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα; Μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Πρόγραμμα αν:

Είμαι φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση κατοικίας, για ένα (1) ακίνητό μου με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτω την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%,

β) το ακίνητο είναι κατοικία (διαμέρισμα ή μονοκατοικία), έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή: εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης),

γ) έχω ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000,00 ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών, και

ε) δεν έχω λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. Προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας μου τα τελευταία πέντε 5 έτη και δεν έχω ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό μου. Λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν ενεργές αιτήσεις στον ΑΦΜ του αιτούντος κατά το τρέχον έτος, καθώς και επιδοτήσεις που έχει λάβει ο αιτών κατά τα τελευταία 5 έτη, ήτοι από 1.1.2019 και εφεξής.

3. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα;

 • Επιλέγω την Υπηρεσία Αίτηση για το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), καταχωρώντας τους προσωπικούς μου κωδικούς taxisnet.
 • Ακολουθώντας τις οδηγίες, επιλέγω από τα εμφανιζόμενα ακίνητά μου, εκείνο που επιθυμώ να ανακαινίσω και να εκμισθώσω.
 • Εάν για το ίδιο ακίνητο που έχω ήδη επιλέξει, υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες / επικαρπωτές, συμπληρώνω και τους υπόλοιπους σχετικούς ΑΤΑΚ.
 • Στη συνέχεια προχωρώ την συμπλήρωση της αίτησης, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Πλατφόρμας, και ολοκληρώνω την υποβολή της Αίτησης.
 • Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου Τομέα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.
 • Συμπληρώνω υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που λείπουν. Ενδεικτικά: Τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου, η ένταξη του οποίου επιδιώκεται και το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης. Καταχωρίζω τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου), καθώς και έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου είμαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

 4. Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο κάποιο υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο;

Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), διορθώνω την έλλειψη στην Αρχή που υποβάλλεται η δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια εισέρχομαι εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος για την υποβολή της Αίτησης. Μέχρι την συμπλήρωση της έλλειψης δεν είναι δυνατή η υποβολή της Αίτησης.

5. Πώς πρέπει να δηλώσω τον προϋπολογισμό της ανακαίνισης;

Κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καταχωρίζετε το ποσό που υπολογίζετε ότι θα σας στοιχίσει η ανακαίνιση (και μέχρι του ύψους των 10.000 ευρώ). Το ποσό δηλώνεται χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα, οικονομικές προσφορές των επαγγελματιών. Η δήλωση γίνεται ώστε να δεσμευθεί για την αίτησή σας το 40% της συνολικής δαπάνης.

6. Δεν μπορώ να υποβάλω την Αίτησή μου, γιατί εμφανίζεται ότι έχω ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ δεν έχω λάβει επιδότηση. Τι μπορώ να κάνω;page3image1331033712

Όταν εισέρχεστε στην πλατφόρμα, πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τον ΑΦΜ, εάν έχετε υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»), για οποιοδήποτε ακίνητό σας τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν η αίτησή σας για την εξοικονόμηση δεν έχει απορριφθεί, αλλά παραμένει ενεργή (είτε σας έχει καταβληθεί η σχετική επιδότηση, είτε όχι), τότε η αίτησή σας για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» απορρίπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε ένσταση, εάν θεωρείτε ότι η πληροφορία που εμφανίζεται, δεν είναι αληθής.

7. Πώς επαληθεύεται η νομιμότητα του προς ένταξη ακινήτου;

Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

8. Πώς αντλούνται τα στοιχεία για τα προσυμπληρωμένα πεδία της αίτησης και πώς ελέγχονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας;

Τα στοιχεία για τα προσυμπληρωμένα πεδία της αίτησης αντλούνται και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ελέγχονται μέσω διαλειτουργικότητας με τα απαραίτητα Μητρώα του Δημοσίου (π.χ. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος – Ε1, Ε2, Εκκαθαριστικά Σημειώματα / Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, Δήλωση στοιχείων ακινήτων – Ε9 / ΕΝΦΙΑ, Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ, Μητρώα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά του έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.page3image1331248384

9. Τι λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του εισοδηματικού κριτηρίου;page3image1331258912

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

10. Πότε πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας;

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας πραγματοποιείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

11. Ελέγχεται ο δηλωθείς IBAN;

Ναι, πραγματοποιείται αυτοματοποιημένος έλεγχος μέσω της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να ταυτοποιηθεί ο δηλωθείς λογαριασμός πληρωμών (IBAN) του αιτούντος με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού και να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι ο δηλωθείς λογαριασμός είναι ενεργός.

12. Από ποιες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις συνοδεύεται η αίτηση;

Ο αιτών πριν την υποβολή της Αίτησης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. Έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.
 2. Πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ακινήτου που τίθενται από το Πρόγραμμα.
 3. Τα στοιχεία που δηλώνει στην αίτησή του είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και τα δικαιολογητικά που τυχόν υποβάλλει είναι γνήσια.
 4. Εξουσιοδοτεί τον Π.Υ.Π. (Τράπεζα), τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, τον Φορέα Υλοποίησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται στην αίτηση με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την επιδότησή του. Η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή των αιτήσεων, την καταβολή της επιδότησης και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων), για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος.
 5. Συναινεί ρητά στην αποστολή από τον Π.Υ.Π. στην Δ.ΥΠ.Α. των κινήσεων/ συναλλαγών με τις κάρτες πληρωμών του στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (MCCs) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως εάν απενταχθεί από το Πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του για οποιονδήποτε λόγο.
 6.  Το προς ένταξη ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία, δεν είναι μισθωμένο και παραμένει κενό και κατά το τρέχον έτος.
 7. Το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο, δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο και ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, ήτοι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης.
 8. Έχει λάβει την ρητή συναίνεση όλων των λοιπών δικαιούχων πλήρους κυριότητας ή / και επικαρπίας του προς ένταξη ακινήτου, των οποίων τα στοιχεία συνυποβάλλει, για την υποβολή της αίτησης, για την ένταξη του ακινήτου στο Πρόγραμμα, για την πραγματοποίηση των εργασιών ανακαίνισης ή/και επισκευής και για την εκμίσθωση του ακινήτου, καθώς και για τη χορήγηση αποδοχής από μέρους του / τους στο μισθωτήριο συμφωνητικό που θα αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.
 9. Οι συμπληρωμένοι στην αίτηση ΑΤΑΚ αντιστοιχούν στο ακίνητο που έχει επιλέξει στην αίτηση και για το οποίο αιτείται επιδότηση.

13. Ολοκλήρωσα την οριστική υποβολή της αίτησής μου. Πώς μαθαίνω εάν εντάσσομαι στο Πρόγραμμα;

Με την οριστική υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, υπάρχουν τρεις (3) δυνατότητες:

Α) Η αίτησή σας εγκρίνεται, καθώς πληρούνται όλα τα κριτήρια του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αυτόματα και αμέσως εγκριτική απόφαση.

Β) Η αίτησή σας απορρίπτεται, καθώς δεν πληρούται έστω και ένας από τους όρους του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται αυτόματα και αμέσως απορριπτική απόφαση, με σχετική αιτιολογία προς ενημέρωσή σας. Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να υποβάλετε ένσταση εντός 10 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες της Πλατφόρμας.

Γ) Εάν δεν εμφανίζεται ούτε εγκριτική ούτε απορριπτική απόφαση, η αίτησή σας βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε εξατομικευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να καταχωρείτε σωστά το email σας.

14. Σε περίπτωση απόρριψης έχει ο αιτών δικαίωμα υποβολής ένστασης;

Ναι, σε περίπτωση απόρριψης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

15. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης και με ποιον τρόπο;

Κατόπιν της έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, προκαταβολή της επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης, όπως προκύπτει από την αίτησή του.

16. Πότε μπορεί ο δικαιούχος να προβεί στις επιλέξιμες δαπάνες για την ανακαίνιση και επισκευή του ακινήτου;

Κατόπιν της εκταμίευσης της προκαταβολής, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στις επιλέξιμες δαπάνες για την ανακαίνιση και επισκευή του ακινήτου.

17. Ποιες είναι οι Επιλέξιμες Δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζονται οι εξής:

α) Δαπάνες για εργασίες ανακαίνισης και επισκευής του επιλέξιμου ακινήτου.

β) Δαπάνες για αγορά προϊόντων και υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες ανακαίνισης και επισκευής.

γ) δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης και επισκευής και,

δ) δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στο πλαίσιο έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) ή έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται έως του συνολικού ποσού των 700 €.

18. Αν για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, απαιτείται η έκδοση αδειών / εγκρίσεων κατά τις κείμενες διατάξεις, ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοσή τους;

Ναι, για την υλοποίηση των εργασιών ανακαίνισης, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες άδειες / εγκρίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

19. Πώς γίνεται η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών από τον δικαιούχο;

Τις εργασίες και τα υλικά της ανακαίνισης, αλλά και τις λοιπές επιτρεπόμενες από το Πρόγραμμα δαπάνες, πρέπει να τις εξοφλείτε υποχρεωτικά και αποκλειστικά μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, με οποιαδήποτε χρεωστική, πιστωτική ή/και προπληρωμένη κάρτα πληρωμών σας, η οποία έχει εκδοθεί στον Α.Φ.Μ. σας από τον Π.Υ.Π., όπου διατηρείτε τον ενεργό ΙΒΑΝ, τον οποίο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και συνδυαστικά τις κάρτες πληρωμών που διαθέτετε στον Π.Υ.Π. στον οποίο δηλώσατε τον ενεργό ΙΒΑΝ, ενώ παράλληλα, είναι επιτρεπτή και η πληρωμή με δόσεις, εφόσον το επιτρέπει ο τύπος κάρτας πληρωμών που θα επιλέξετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή του εκάστοτε τύπου κάρτας πληρωμών, δεν επιβαρύνουν το Πρόγραμμα, αλλά τον δικαιούχο.

20. Πότε μπορεί ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή για επιλέξιμη δαπάνη;

Αμέσως μετά την κατάθεση της προκαταβολής από την ΔΥΠΑ στον δηλωθέντα λογαριασμό (IBAN) στην αίτηση του δικαιούχου μπορεί να page6image1226410128πραγματοποιηθεί με την χρήση οποιασδήποτε κάρτας πληρωμών του ίδιου ΠΥΠ (τράπεζα) η πρώτη πληρωμή επιλέξιμης δαπάνης.

21. Πώς μπορεί ο δικαιούχος να προβεί στην πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών, αν δεν διαθέτει κάρτα πληρωμών στον Π.Υ.Π. στον οποίο δήλωσε τον ενεργό αριθμό λογαριασμού του;

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει οποιοδήποτε τύπο κάρτας πληρωμών στον ΠΥΠ που επέλεξε, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μια νέα κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσει για τις πληρωμές του Προγράμματος.

23. Ποια είναι η προθεσμία για την πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες και ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησής της;

Η πραγματοποίηση των πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, άλλως η εγκριτική απόφαση ανακαλείται, το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και δεν μπορεί να εκδοθεί νέα εγκριτική απόφαση για το ίδιο ακίνητο και τον ίδιο δικαιούχο. Δυνατότητα παράτασης των 6 μηνών δεν είναι δυνατή.

 24. Πώς διαπιστώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές που διενεργήθηκαν είναι έγκυρες, μοναδικές και αφορούν αποκλειστικά την πληρωμή επιλέξιμων δαπανών ανακαίνισης και επισκευής του ακινήτου;

Η εξακρίβωση και επαλήθευση των ηλεκτρονικών πληρωμών γίνεται συστημικά με την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ του δηλωθέντος ΠΥΠ και της ΔΥΠΑ. Οι ΠΥΠ αποστέλλουν αναλυτικές, εκκαθαρισμένες, κινήσεις των καρτών πληρωμών που είναι συνδεδεμένες με τους ΑΦΜ των δικαιούχων του Προγράμματος, για τις αγορές, πληρωμές και τυχόν επιστροφές – ακυρώσεις συναλλαγών στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρων (MCCs) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Εσείς πρέπει να συμβουλευτείτε και να γνωρίζετε τις επιτρεπόμενες συναλλαγές που παρατίθενται στην ΚΥΑ και στο Παράρτημά της.

25. Για πόσο διάστημα οφείλω να νοικιάσω το ακίνητό μου;

26. Πώς αποδεικνύεται η μίσθωση του ενταχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου;

Ο δικαιούχος υποχρεούται:
α) να υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. συμπληρώνοντας και τον / τους ΑΤΑΚ του ακινήτου και

β) να καταχωρίσει τα ζητούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος (Α.Φ.Μ. του μισθωτή, τον/τους Α.Τ.Α.Κ. του μισθίου, αριθμό μισθωτηρίου κλπ.), εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

27. Ποιες οι συνέπειες της μη καταχώρισης της μίσθωσης στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος; Τι συνέπειες υπάρχουν εάν δεν ενοικιάσω το ακίνητό μου ή εάν η ενοικίαση δεν διαρκέσει 3 χρόνια;

Εάν δεν υποβληθεί η Δήλωση και δεν καταχωρισθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην ειδική εφαρμογή ως άνω, εμπροθέσμως (εντός 9 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα), η εγκριτική απόφαση ανακαλείται και το ποσό της προκαταβολής αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Δυνατότητα παράτασης των 9 μηνών δεν είναι δυνατή.

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και της διαδικασίας απόδειξης και ελέγχου δαπανών, πρέπει να ενοικιάσετε το επιλέξιμο ακίνητο για 3 έτη τουλάχιστον

Α) Ειδικά ως προς το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Β) Εάν δεν ενοικιάσετε καθόλου το ακίνητό σας, τότε οφείλετε να επιστρέψετε την προκαταβολή της επιδότησης που έχετε λάβει και απεντάσσεστε από το Πρόγραμμα.

Γ) Εάν το μισθωτήριο συμφωνητικό λήξει πρόωρα, σας δίνεται η δυνατότητα να ενοικιάσετε εκ νέου το ακίνητό σας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, ώστε συνολικά ο χρόνος ενοικίασης του ακινήτου να είναι 3 έτη. Η νέα εκμίσθωση και ανάρτηση των στοιχείων της πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη διακοπή. Το δικαίωμα εκ νέου ενοικίασης του ανακαινισμένου ακινήτου παρέχεται μέχρι 2 φορές. Συνολικά λοιπόν, για το ανακαινισθέν ακίνητο γίνονται δεκτά κατά μέγιστο έως τρία (3) διαφορετικά μισθωτήρια συμφωνητικά.

Δ) Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές σας, δεν καταφέρετε να ενοικιάσετε το ακίνητό σας για (συνολικά) 3 έτη, τότε από τη συνολική επιδότηση αφαιρείται ποσό αντίστοιχο με το διάστημα που υπολείπεται της τριετίας. Το ποσό αυτό ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών που αντιστοιχούν στο εναπομείναν χρονικό διάστημα υποχρέωσης εκμίσθωσης επί της μηνιαίας αναλογίας της συνολικής επιδότησης, η οποία προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου του ποσού της επιδότησης δια της συνολικής διάρκειας υποχρέωσης εκμίσθωσης (36 μήνες).

Για παράδειγμα, έστω ότι η ενοικίαση διήρκησε τελικά συνολικά 2 έτη και 3 μήνες (27 μήνες) και είχατε λάβει έγκριση για συνολική επιδότηση 4.000 €.
Το ποσό που θα πρέπει να επιστρέψετε προκύπτει από τον τύπο:

Συνολική επιδότηση (€ 4.000)  Χ (36 – 27) = 999,99 € Συνολικό διάστημα υποχρέωσης
ενοικίασης (36 μήνες)

28. Σε περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης παρέχεται δικαίωμα υποβολής ένστασης;

Ναι, σε περίπτωση ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε. και να καταχωρήσει στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, οποιαδήποτε μεταβολή ή τυχόν διακοπή, ήτοι λήξη ή λύση της μισθωτικής σχέσης.

29. Ποιοι είναι οι όροι μίσθωσης του ενταχθέντος στο Πρόγραμμα ακινήτου και πώς διαπιστώνονται;

Το ακίνητο δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε νομικά πρόσωπα, ενώ παράλληλα, δεν είναι δυνατή ούτε η υπεκμίσθωσή του, ούτε η παραχώρηση της χρήσης του.

Στο μισθωτήριο συμφωνητικό πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά ο όρος απαγόρευσης υπεκμίσθωσης και παραχώρησης χρήσης και αυτό να δηλώνεται υποχρεωτικώς στο Πληροφοριακό Σύστημα Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Α.Α.Δ.Ε με την επιλογή του σχετικού πεδίου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα

30. Πότε εκδίδεται απόφαση πληρωμής του δικαιούχου για την εκταμίευση της επιδότησης;

Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των ως άνω, καθώς και του όρου της τριετούς διάρκειας της μίσθωσης, εκδίδεται απόφαση πληρωμής του δικαιούχου, για την εκταμίευση της επιδότησης, αφαιρουμένης της προκαταβολής.

31. Πότε πιστώνεται το εναπομείναν ποσό της επιδότησης στον λογαριασμό του δικαιούχου;page11image1332595872

Το εναπομείναν ποσό της επιδότησης που αναγράφεται στην απόφαση πληρωμής πιστώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πληρωμής της επιδότησης, στον ενεργό ΙΒΑΝ του δικαιούχου, τον οποίο έχει δηλώσει στην ειδική εφαρμογή.

32. Ποια είναι η φορολογική αντιμετώπιση του ποσού επιδότησης; Υπόκειται σε κρατήσεις; Μπορεί το ποσό επιδότησης να κατασχεθεί ή να εκχωρηθεί;page11image1332643744

Το ποσό της επιδότησης το οποίο εκταμιεύεται στον αντίστοιχο λογαριασμό του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα.

33. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ενστάσεων στην περίπτωση απόρριψης ή απένταξης ενδιαφερομένου ή ανάκλησης εγκριτικής απόφασης;page11image1332708768 page11image1332709072

Σε περίπτωση απόρριψης του δικαιούχου ή απένταξής του από το Πρόγραμμα ή έκδοσης ανακλητικής απόφασης είναι δυνατή η υποβολή ένστασης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ή απένταξης ή ανάκλησης, μόνο από τον αιτούντα, μέσω της ειδικής εφαρμογής του Προγράμματος, συνοδευόμενες από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ είναι δυνατό να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα. Αρμόδιο όργανο για την εξέτασή τους είναι η τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της Δ.ΥΠ.Α. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί στους αιτούντες μέσω της ειδικής εφαρμογής ή εγγράφως.

34. Με ποιον τρόπο μπορεί να διαπιστώσει η Δ.ΥΠ.Α. την ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος; Ποιες είναι οι συνέπειες μη παροχής στοιχείων από τον δικαιούχο;

Η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά, με σκοπό να διαπιστωθεί και να επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του Προγράμματος. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαίο έγγραφο, πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. Άρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει απένταξη από το Πρόγραμμα και ανάκληση της επιδότησης.

35. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να ανακληθεί η εγκριτική απόφαση;page12image1202682768

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην απόφαση ανάκλησης.

Επίσης, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί ότι οι δηλωθείσες συναλλαγές δεν είναι έγκυρες ή δεν είναι μοναδικές ή δεν αφορούν επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ή ότι η εκμίσθωση έγινε κατά παράβαση των όρων του Προγράμματος. Εφόσον, μέχρι την ανωτέρω διαπίστωση έχει μεσολαβήσει η πληρωμή μέρους ή του συνόλου του ποσού της επιδότησης, το ποσό αυτό θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

36. Ποια είναι η διαδικασία αναζήτησης / επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών;page12image1202793840

Για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, επιβάλλεται η επιστροφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

37. Η απορία μου δεν λύθηκε από τις παραπάνω ερωτήσεις και απαντήσεις. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Δυτική Ελλάδα: Πύργος 2621500567
Κρήτη: Χανιά, 2821073651
Ιόνιο: Ζάκυνθος, 2695195674
Ιόνιο: Κέρκυρα, 2661200859
Αττική: Νέα Ιωνία, 2102209907

Email: [email protected]; [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Γράψτε μας τον κλάδο στον οποίο ανήκετε

Για να εμφανιστει κουμπι εκδηλωσης ενδιαφεροντος

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον
Μέγεθος Γραμματοσειράς