«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

Επί ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν ενταχθεί στο «ΑΝΑΣΑ Ι» ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή. Επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλεται μια και μοναδική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 23.500.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πόροι εκ των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου (1,5 εκ. €), Καρδίτσας (1,0 εκ. €) και Τρικάλων (1,0 εκ. €) που διατίθενται αποκλειστικά για επιχειρήσεις που εντάσσονται στις περιοχές αυτών, όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις : 

– «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019. Πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 ή, αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019, να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας τους στο 2019,

– «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις : ορίζονται αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020. Η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ως 100%.

Ποσό Χρηματοδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€, αναλόγως της μείωσης τζίρου και όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση. Ο υπολογισμός της δημόσιας χρηματοδότησης προκύπτει συσχετιζόμενα με το άθροισμα των εξής δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020 : 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.

Το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

– Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € χωρίς να τίθεται περιορισμός έναντι εξόδων τους στο 2020,

– Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις, το ποσό ορίζεται ως εξής :

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% : 2.000 €, Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% : 3.500 €, Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% : 5.000 €, Μείωση τζίρου άνω του 80% : 7.000 €, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία στο 2020. Εάν αυτό το ποσό των εξόδων υπολείπεται του προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία στο 2020 και με ελάχιστο ποσό προς επιχορήγηση 2.000€.

Διαδικασίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση με μοναδικό Κριτήριο βαθμολόγησης τη Μείωση Κύκλου Εργασιών (τζίρου) επιχείρησης σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση και που συνοπτικά είναι :

Για «Υφιστάμενη» επιχείρηση, η Μείωση του Κύκλου Εργασιών, υποχρεωτικώς και με ποινή αποκλεισμού άνω του 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, βαθμολογείται ως εξής :

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% = 10, Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% = 40, Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% = 70, Μείωση τζίρου άνω του 80% = 100.

Η μείωση Κύκλου Εργασιών προκύπτει από τον τύπο : «((Κύκλος Εργασιών του 2019 μείον Κύκλος εργασιών 2020) /προς Κύκλο εργασιών 2019)*100» ή «((Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 μείον Κύκλος εργασιών αντιστοίχων τριμήνων 2020) /προς Κύκλο εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019)*100».

Σε περίπτωση που ο Κύκλος Εργασιών τριμήνων λειτουργίας 2019 είναι μηδενικός ή αρνητικός, η επιχείρηση καθίσταται ΜΗ επιλέξιμη για την παρούσα Δράση – Πρόσκληση.

Για «Νεοσύστατη επιχείρηση», ορίζεται ως μείωση στον κύκλο εργασιών τιμή 100%.

Διάρκεια Υποβολών
Από 30/03/2022 ώρα 13:00 και έως 29/04/2022 ώρα 15:00 

Δικαιολογητικά
Παρακαλούμε για την αρχική αποστολή των παρακάτω εγγράφων: 

  • Ε 3 (2019)
  • Ε 3 (2020)
  • Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Taxis Επιχείρησης
  • Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Taxis Νόμιμου Εκπροσώπου

Email: [email protected] , 210 2209907, 26215 00567, 28210 73651

Μέγεθος Γραμματοσειράς