Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηματοδοτήσεις

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εκδηλώστε Ενδιαφέρον

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ.

Η ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αφορά

α) Δάνεια, που απευθύνονται κυρίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και εκτιμάται πως έως το τέλος του χρόνου θα έχουν εκταμιεύσει πάνω από 1,5 δις ευρώ
β) Επιχορηγήσεις για επενδύσεις επιχειρήσεων που θα ξεπεράσουν το 1,7 δις ευρώ.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων θα γίνει για το ευρύ φάσμα αναγκών, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με online πωλήσεις και σύγχρονες ταμειακές μηχανές, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την προώθηση του τουρισμού υγείας και ευεξίας, κτλ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1) Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 0,5 εκ. ευρώ και ο μέγιστος στα 12,5 εκ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 55%.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 16/5/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

2) Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα
Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 98,1 εκ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. ευρώ και ο μέγιστος στα 10 εκ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50% και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

3) Πράσινος αγρο-τουρισμός
Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 49 εκ. ευρώ.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ. ευρώ, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50%.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 30/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

4) Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών
Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 166,7 εκ. ευρώ.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. ευρώ για ΜΕΕ και ο μέγιστος στο 1 εκ. ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια κυμαίνεται περίπου από 40% έως 75%.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

5) Γενετική Βελτίωση Ζώων
Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδη τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 14,7 εκ. ευρώ.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.
Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε σράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. ευρώ για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκ. ευρώ για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% – 80%.
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 06/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

Διαβάστε την πρόσκληση (εδώ)

 

ΔΑΝΕΙΑ

Χαμηλότοκα Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) παρέχονται σε επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις εξαγωγές. Τα δάνεια κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη.
Τα δάνεια του ΤΑΑ, συγχρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους μαζί με δανειακά κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται με το ΤΑΑ. Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, τουλάχιστον το 20%, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.
Διαδικασία επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων (ΕΣ) στο πλαίσιο χρηματοδότησής τους από τα δάνεια του ΤΑΑ διενεργείται σε δύο στάδια:
 1ο Στάδιο: η Τράπεζα υποδέχεται το υπό δανειοδότηση επενδυτικό σχέδιο, η οποία αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του σχεδίου σύμφωνα με τραπεζικούς όρους.
 2ο Στάδιο: κατόπιν της προέγκρισης της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από τη δανειοδοτούσα Τράπεζα το επενδυτικό σχέδιο προωθείται σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή ο οποίος διενεργεί την αξιολόγηση του σχεδίου στο πλαίσιο του ΤΑΑ η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο:
o Της ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου.
o Της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την βάση την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No
Significant Harm principle – DNSH).
o Της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων ( έως 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου )
2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
5. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)
6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ1)
7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
8. Υπηρεσίες τρίτων
9. Αναλώσιμα
10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
11. Κόστος κεφαλαίων
12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)
Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Καθορισμός ύψους δάνειου
Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

 

Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ,

τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), ως ποσοστό του συνολικού

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

20%  

40%

 

50%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Β – Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς

στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Γ – Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης
Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
o – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών

και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά /

συγχώνευση.

Υφισ. Νέα
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40%
Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας
Ύπαρξη εναλλακτικά:

α.     Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)

β.     Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του

επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Εναλλακτικά:

α.     Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας)

β.     Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών

εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

 

 

15%

 

 

30%

 

 

45%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών και η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή

προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50%. Σε περίπτωση μη κάλυψης των ελαχίστων ποσοστών στους ανωτέρω πυλώνες το σχέδιο είναι επιλέξιμο εφόσον η συγκεντρωτική κάλυψη και για τους 5 πυλώνες υπερβαίνει το 30%.
Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο των 10 εκ. ευρώ ελέγχεται η ύπαρξη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας της επενδυτικής δραστηριότητας του σχεδίου στο πλαίσιο του κανονισμού ( ΕΕ) 2021/253 (Invest EU) σύμφωνα με τα κριτήρια για την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα απαιτείται η μελέτη συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle – DNSH) η οποία εκπονείται από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ: 

«Eξοικονομώ» επιχειρήσεων: Μέσα στους πρώτους 5 μήνες του 2022 αναμένονται οι προσκλήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 957,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Εχει δύο υποπρογράμματα, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, την εγκατάσταση νέων ή την αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή των προϊόντων.
Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ: Οι προκηρύξεις θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο και το συνολικό κόστος της επένδυσης θα φτάσει τα 465 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις θα δίνουν έμφαση στα εξής: α) Ηλεκτρονικές πληρωμές και πωλήσεις. Ο στόχος είναι τουλάχιστον το 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πωλεί online και το 40% να προμηθεύεται online. Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός. Eκτιμάται ότι τουλάχιστον 100.000 επιχειρήσεις θα επωφεληθούν. β) Βιομηχανικές πλατφόρμες δεδομένων (ΙDP). Ειδικότερα, επιδιώκεται η δημιουργία υποδομών cloud από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα επιδοτηθεί η μετάβαση 1.000 επιχειρήσεων σε μοντέλο cloud-only. γ) Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και POS. Θα χρηματοδοτηθεί το 75% του κόστους αντικατάστασης παλαιότερων POS και ταμειακών μηχανών, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η αγορά κινητών συσκευών και η αναβάθμιση του software για την έκδοση αποδείξεων.

Ανάπτυξη του τουρισμού: Θα δοθούν συνολικά 260 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών. Επίσης, προβλέπονται 46 εκατ. ευρώ για τον ορεινό τουρισμό, 23 εκατ. ευρώ για τουρισμό υγείας και ευεξίας, 18 εκατ. ευρώ για καταδύσεις και υποθαλάσσιο τουρισμό, από 14 εκατ. ευρώ για αγροτουρισμό και γαστρονομία και για προσβάσιμες ακτές και 15 εκατ. ευρώ για μέτρα διαχείρισης προορισμού.

Εξυπνη μεταποίηση: Στόχος, η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι επενδύσεις σε βιομηχανικά σχήματα – clusters. O συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε 150 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στα 75 εκατ. ευρώ.

 

Digital Solutions
Δυτική Ελλάδα:
Θεμιστοκλέους 17, Πύργος Ηλείας, 27100
ph: 26210 30087, 6976 444943
Κρήτη:
Δικτύνης 2, Χανιά, 73131
ph: 28210 73651, 6976 444943
Συμβουλευτικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες

Μέγεθος Γραμματοσειράς