Επιδότηση έως 65% LEADER για το Νομό Ηλείας

«Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – LEADER 2014-2020,»
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α καλεί τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2310/Β)«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» καθώς και το ΤΠ της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υπο-δράσεων του υπο-μέτρου 19.2 όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

1. Υποδράση 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.»
Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis) για Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 461.538,46 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00Ευρώ

2. Υποδράση 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»
Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis) για Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 153.846,15 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00Ευρώ

3. Υποδράση 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».
Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού De minimis)
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 153.846,15Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00Ευρώ

4. Υποδράση 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».
Ποσοστό επιχορήγησης 50%(Παρ.ΙΙ Καν(ΕΕ)1305/2013
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00Ευρώ

5. Υποδράση 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».
Ποσοστό επιχορήγησης : 70% ( Καν.651/14, αρθρο14)
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 714.285,71 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00 Ευρώ

Ανώτατο ύψος επένδυσης για όλες τις υποδράσεις 400.000 Ευρώ

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 7/7 /2023 και ώρα 13.00΄ έως 29/9/2023 και ώρα 15:00΄

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η περιοχή του Νομού Ηλείας πλην των εντός σχεδίου περιοχών των δημοτικών Κοινοτήτων Πύργου και Αμαλιάδας. Ωστόσο ανάλογα με την Υποδράση υπάρχουν επιμέρους περιορισμοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΛ – LEADER 2020

SOLUTIONS
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 17, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛ: 26215 00567 | EMAIL: [email protected]

Μέγεθος Γραμματοσειράς